چ. مرداد 22ام, 1399

استقلال ایران|دبل استار

دبل استار محل گردهایی هواداران استقلال ایران از سراسر جهان می باشد.

یادداشت

مهرداد یاراحمدی فساد واژه ای گسترده و با معانی بسیار گوناگون است. فساد انواع گوناگونی دارد:فساد مالی،فساد اخلاقی و بسیاری...