قضاوت ارزشی ممنوع، گزینش ارزشی آزاد

قضاوت ارزشی ممنوع، گزینش ارزشی آزاد

پیشه کردن عدالت و عدل محوری از سفارشات بزرگان اسلام بوده و هست و باید در هر شغل و منصبی در چارچوب قوانین جاریه نسبت به پیاده کردن آن نسبت به فرد، افراد، گروه یا گروه هایی توجه شود.؛