استقلال شایسته برد

استقلال شایسته برد

دربی ۹۸  سرانجام پس از کش و قوس های فراوان به پایان رسید و استقلال و پیروزی با تساوی آخرین دربی قرن را به پایان بردند.؛