گلزن های قدیم، پاسورهای امسال

گلزن های قدیم، پاسورهای امسال

قهرمان پنج ساله ایران هرگاه با مشکل بزرگ و حتی کوچکی مواجه گردید، امدادهای آشکار و پنهان به مددش آمده و هیچ گاه روند این تیم برای موفقیت مختل نگردید.؛
عمو پاتی

عمو پاتی

هومن جعفری موسس و سردبیر سایت دبل استار پیش از این سالها در روزنامه استقلال جوان برای هواداران آبی فوتبال ایران خاطره‌سازی کرد. ؛