مهاجرت علی کریمی به ترکیه

مهاجرت علی کریمی به ترکیه

چندین رسانه ترکیه ای از پیوستن علی کریمی به تیم کایسری اسپور و عقد قرارداد ۴ ساله میان دو طرف خبر دادند.